Arkeoloji🌐Babil

Babil Yaratılış Destanı

Enuma Eliş – Babil Yaratılış Destanı – Tam Metin

Babil Yaratılış Destanı, Enuma Eliş (Yaratılışın Yedi Tableti olarak da bilinir) Mezopotamya yaratılış efsanesidir ve adı eserin açılış dizesi olan “Yüksekteyken “den gelmektedir. Mit, büyük tanrı Marduk’un kaos güçlerine karşı kazandığı zaferin ve dünyanın yaratılışında düzeni sağlamasının öyküsünü anlatır.

Aşur, Kiş, Aşurbanipal’in Ninova’daki kütüphanesi, Sultantepe ve diğer kazı alanlarında bulunan ve efsaneyi içeren tabletlerin tamamı M.Ö. 1200’lere tarihlenmektedir, ancak kolofonları bunların hepsinin efsanenin M.Ö. 1750’lerde Sümer’in düşüşünden çok daha öncesine ait çok daha eski bir versiyonunun kopyaları olduğunu göstermektedir.

Babil Yaratılış Destanı, Mezopotamya Yaratılış Destanı Tableti

Tiamat’a karşı savaşlarında genç tanrıların şampiyonu olan Marduk Babil kökenli olduğundan, hikayenin orijinal versiyonunda Sümer Ea/Enki ya da Enlil’in başrolü oynadığı düşünülmektedir. Aşur’da bulunan kopyada, Mezopotamya şehirlerinin geleneği olduğu üzere başrolde Tanrı Aşur vardır. Her şehrin tanrısı her zaman en iyi ve en güçlü olarak kabul edilirdi. Babil’in tanrısı Marduk’un hikâyede bu kadar öne çıkmasının tek nedeni, bulunan nüshaların çoğunun Babilli kâtiplere ait olmasıdır. Yine de Ea, Enuma Eliş’in Babil versiyonunda insanı yaratarak önemli bir rol oynar.

Hikayenin Özeti

Dünyanın en eskisi olmasa da en eskilerinden biri olan bu hikâye, tanrıların doğuşu, evrenin ve insanların yaratılışı ile ilgilidir. Başlangıçta sadece kaos içinde dönen farklılaşmamış su vardı. Bu girdaptan sular, tanrı Apsu olarak bilinen tatlı, tatlı su ve tanrıça Tiamat olarak bilinen tuzlu, acı su olarak ikiye ayrıldı. Bir kez farklılaştıktan sonra, bu iki varlığın birleşmesi genç tanrıları doğurdu.

DÜNYANIN EN ESKISI OLMASA DA EN ESKILERINDEN BIRI OLAN BU HIKÂYE, TANRILARIN DOĞUŞU, EVRENIN VE INSANLARIN YARATILIŞI ILE ILGILIDIR.

Enuma Eliş – Babil Yaratılış Destanı – Tam Metin

Ancak bu genç tanrılar son derece gürültücüdürler, geceleri Apsu’nun uykusunu kaçırırlar ve gündüzleri de onu işinden alıkoyarlar. Veziri Mummu’nun tavsiyesi üzerine Apsu genç tanrıları öldürmeye karar verir. Planlarını duyan Tiamat, en büyük oğlu Enki’yi (bazen Ea) uyarır ve o da Apsu’yu uyutarak öldürür. Apsu’nun kalıntılarından Enki kendi evini yaratır.

Bir zamanlar genç tanrıların destekçisi olan Tiamat, şimdi eşini öldürdükleri için öfkelidir. Kendisine genç tanrılara karşı savaş açmasını tavsiye eden tanrı Quingu’ya danışır. Tiamat, Quingu’yu bir tanrının yönetimini meşrulaştıran ve kaderleri kontrol eden Kader Tabletleri ile ödüllendirir ve Quingu bunları göğüs zırhı olarak gururla takar. Şampiyonu Quingu olan Tiamat, kaos güçlerini çağırır ve çocuklarını yok etmek için on bir korkunç canavar yaratır.

Ea, Enki ve genç tanrılar Tiamat’a karşı boşuna savaşırlar, ta ki aralarından Tiamat’ı yeneceğine yemin eden şampiyon Marduk çıkana kadar. Marduk Quingu’yu yener ve Tiamat’ı ikiye bölen bir okla vurarak öldürür; gözlerinden Dicle ve Fırat Nehirlerinin suları akar. Marduk, Tiamat’ın cesedinden gökleri ve yeri yaratır, tanrıları çeşitli görevlere atar ve Tiamat’ın on bir yaratığını ganimet olarak ayaklarına bağlar (diğer tanrıların büyük övgülerine mazhar olur) ve onların suretlerini yeni evine yerleştirir. Ayrıca Quingu’dan Kader Tabletleri’ni alır ve böylece hükümdarlığını meşrulaştırır.

Tanrılar büyük zaferi ve yaratma sanatı için onu övmeyi bitirdikten sonra, Marduk tanrı Ea’ya (bilgelik tanrısı) danışır ve Tiamat’ı savaşa kışkırtan tanrılardan hangisiyse onun kalıntılarından insan yaratmaya karar verir. Quingu suçlu bulunarak öldürülür ve onun kanından Ea, düzeni sağlamak ve kaosu uzak tutmak gibi ebedi görevlerinde tanrılara yardımcı olması için ilk insan olan Lullu’yu yaratır.

Şiirde ifade edildiği gibi, “Ea insanoğlunu yarattı/Tanrıların hizmetini ona yükledi ve tanrıları özgür bıraktı” (Tablet VI.33-34). Bunu takiben, Marduk “cehennemin düzenini ayarlamış” ve tanrıları tayin edildikleri yerlere dağıtmıştır (Tablet VI.43-46). Şiir Tablet VII’de Marduk’un başarıları için uzun övgülerle sona erer.

Yorum

Enuma Eliş daha sonra, bugün İncil’in Yaratılış Kitabı olarak bilinen metni yaratan İbrani yazarlar için ilham kaynağı olacaktır. MS 19. yüzyıldan önce Kutsal Kitap dünyanın en eski kitabı olarak kabul edilir ve anlatılarının tamamen orijinal olduğu düşünülürdü. Ancak MS 19. yüzyılın ortalarında, Avrupa müzelerinin yanı sıra akademik ve dini kurumlar, İncil’deki hikayelerin tarihsel olarak doğrulanması için fiziksel kanıtlar bulmak amacıyla Mezopotamya’da yapılan kazılara sponsor oldu. Ancak bu kazılar tam tersini ortaya çıkarmış, çivi yazıları tercüme edildikten sonra İncil’deki bazı anlatıların Mezopotamya kökenli olduğu anlaşılmıştır.

Babil Yaratılış Destanı, Marduk Üzerine Mezopotamya Tableti

İnsanın Düşüşü ve Büyük Tufan gibi ünlü hikayeler ilk olarak Sümer’de tasarlanıp yazıya geçirilmiş, daha sonra Babil’de tercüme edilip değiştirilmiş ve İbrani yazarlar tarafından Kutsal Kitap’ta yer alan versiyonları için kullanılmadan önce Asurlular tarafından yeniden işlenmiştir. Kutsal Kitap anlatılarının temel paradigması ile Mezopotamya hikayeleri birbirine yakın olsa da, akademisyen Stephen Bertman’ın belirttiği gibi hala önemli farklılıklar vardır:

Hem Yaratılış hem de Enuma Eliş kültürel kökenleri detaylandıran ve kutlayan dini metinlerdir: Tekvin, Yahudi halkının kökenini ve Tanrı’nın rehberliğinde kuruluşunu; Enuma Eliş ise Babil’in kökenini ve Tanrı Marduk’un önderliğinde kuruluşunu anlatır. Her eserde kozmosun ve insanın nasıl yaratıldığına dair bir hikâye yer alır. Her eser bir zamanlar evreni dolduran sulu kaosu ve ilkel karanlığı anlatarak başlar. Sonra karanlığın yerine ışık yaratılır. Daha sonra gökler yaratılır ve içlerine gök cisimleri yerleştirilir. Son olarak da insan yaratılır. Bu benzerliklere rağmen, iki anlatım birbirine benzemekten çok farklıdır. (312)

Mezopotamya yaratılış öyküsünü kendi amaçları doğrultusunda revize eden İbrani yazarlar, anlatıyı ve odağı daraltmış ancak kaostan düzen çıkaran her şeye gücü yeten ilah kavramını muhafaza etmişlerdir. Marduk, Enuma Eliş’te, tıpkı Yaratılış öyküsünde Tanrı’nın yaptığı gibi, dünyanın tanınabilir düzenini kurar ve insanlardan bu büyük armağanı tanımaları ve hizmet yoluyla tanrıyı onurlandırmaları beklenir. Aslında Mezopotamya’da insanların yaratılış armağanını sürdürmek ve kaos güçlerini uzak tutmak için tanrılarla birlikte çalıştıkları düşünülürdü.

Babil’deki Enuma Eliş

Marduk, Hammurabi döneminde (MÖ 1792-1750) Babil’de önem kazanmış ve tapınmada popüler tanrıça İnanna’nın yerini almıştır. Aslında Hammurabi’nin hükümdarlığı sırasında, daha önce popüler olan bir dizi kadın tanrının yerini erkek tanrılar almıştır. Marduk’u tüm tanrıların en güçlüsü olarak öven Enuma Eliş, bu nedenle tanrının kendisi öne çıktıkça ve Babil şehri güçlendikçe giderek daha popüler hale geldi. Akademisyen Jeremy Black şöyle yazmaktadır:

Marduk kültünün yükselişi, Babil’in şehir devletinden bir imparatorluğun başkentine doğru siyasi yükselişiyle yakından bağlantılıdır. Kassit Dönemi’nden itibaren Marduk, Babil Yaratılış Destanı’nın yazarının Marduk’un yalnızca tüm tanrıların kralı olmakla kalmayıp, diğer tanrıların çoğunun da onun kişiliğinin birer yönünden başka bir şey olmadığını iddia etmesine kadar giderek daha önemli hale gelmiştir. (128)

Enuma Eliş Mezopotamya’nın her yerinde okunur ve ezberlenirdi ama Babil’deki Yeni Yıl Festivali’nde özellikle önemliydi. Bu festival sırasında Marduk’un heykeli tapınaktan çıkarılır ve eğlenenlerin arasında şehrin sokaklarında dolaştırılır, kapılardan dışarı çıkarılır ve bu amaçla inşa edilmiş küçük bir evde ‘tatil’ yapardı. Enuma Eliş, özellikle de Tablet VII’deki övgülerin bu geçit töreni sırasında söylendiği ya da ilahiler okunduğu düşünülmektedir.

Enuma Eliş Metni

Aşağıdaki çeviri W.G. Lambert tarafından Mezopotamya Yaratılış Hikayeleri’nden yapılmış ve Creative Commons lisansı altında Etana Web Sitesi’nden kullanılmıştır:

Enuma Eliş (Babil Yaratılış Destanı)

Tablet I

1 Yukarıdaki gökler henüz var olmamışken,
2 Altındaki toprak henüz oluşmamıştı.
3 Apsû vardı, ilk sırada, onların atası,
4 Ve hepsini doğuran demiurge Tia-mat;
5 Sularını birbirine karıştırmışlardı
6 Çayırlık arazi birleşmeden ve sazlık bulunmadan önce –
7 Tanrılardan biri bile yaratılmamışken
8 Ya da hiçbir kader belirlenmemişken ortaya çıkmıştı,
9 Tanrılar onların içinde yaratıldı:
10 Lah(mu ve Lah(amu şekillendi ve var oldu.
11 Onlar büyüyüp boy atarken
12 Onlardan üstün olan Anšar ve Kišar yaratıldı.
13 Günlerini uzattılar, yıllarını çoğalttılar.
14 Oğulları Anu, babalarına rakip olabilirdi.
15 Oğul Anu, Anšar’a denkti,
16 Anu kendi dengi Nudimmud’u doğurdu.
17 Nudimmud ataları arasında bir şampiyondu:
18 Derin kavrayışlı, bilge, güçlü kuvvetli;
19 Babasının atası Anšar’dan çok daha güçlüydü.
20 Tanrılar ve kardeşleri arasında rakibi yoktu.
21 Tanrısal kardeşler bir araya geldi,
22 Bağırış çağırışları Tia-mat’ı kargaşaya sürükledi.
23 Tia-mat’ın sinirlerini sarstılar,
24 Ve danslarıyla Anduruna’da korku saldılar.
25 Apsû onların yaygarasını azaltmadı,
26 Tia-mat onlarla karşılaştığında sessiz kaldı.
27 Davranışları onun hoşuna gitmiyordu,
28 Yine de davranışları iyi olmasa da, onları bağışlamak istedi.
29 Bunun üzerine Apsû, büyük tanrıların atası,
30 Veziri Mummu’yu çağırıp ona hitap etti,
31 “Vezir Mummu, benim zevkimi tatmin eden,
32 “Gelin, Tia-mat’a gidelim!”
33 Gidip Tia-mat’ın karşısına oturdular,
34 Tanrılar ve oğulları hakkında konuşurlarken.
35 Apsû ağzını açtı
36 Ve Tia-mat’a seslendi
37 “Onların davranışları hoşuma gitmez oldu.
38 Gündüz dinlenemem, gece uyuyamam.
39 Yaşam biçimlerini yok edip bozacağım
40 Öyle ki, sessizlik hüküm sürsün ve biz uyuyalım.”
41 Tia-mat bunu duyunca
42 Kadın öfkelendi ve eşine bağırdı,
43 Sıkıntı içinde ağladı, kendi içinde öfkelendi,
44 (Planlanan) kötülük yüzünden kederlendi,
45 “Doğurduğumuz şeyi nasıl yok edebiliriz?
46 Davranışları sıkıntıya yol açsa da, terbiyeyi merhametle sıkılaştıralım.”
47 Mummu Apsû’ya öğüt vermek için konuştu.
48 (Asi bir vezirden) Mummu’nun öğütleri vardı.
49 “Babacığım, bu kanunsuz yaşam biçimini yok et,
50 Gündüzleri dinlenesin, geceleri uyuyasın diye!”
51 Apsû ondan hoşnut oldu, yüzü ışıldadı
52 Çünkü oğulları olan tanrılara karşı kötülük planlamıştı.
53 Mummu kollarını Apsû’nun boynuna doladı,
54 Dizlerinin üzerine oturup onu öptü.
55 Toplandıklarında ne planladılar
56 Tanrılara, onların oğullarına bildirildi.
57 Tanrılar bunu duydular ve çılgına döndüler.
58 Sessizliğe gömüldüler ve sessizce oturdular.
59 Ea, bilgide üstün olan, yetenekli ve bilgili olan,
60 Her şeyi bilen Ea, onların hilelerini sezdi.
61 Onu biçimlendirdi ve her şeyi kucaklayan bir hale getirdi,
62 Onu yüce, saf büyüsü gibi ustalıkla uyguladı.
63 Onu okudu ve suların üzerine koydu,
64 O derin bir uykudayken üzerine uyku döktü.
65 Apsû’yu derin bir uykuya daldırdı,
66 Danışman Mummu’nun heyecandan nefesi kesilmişti.
67 (Apsû’nun) sinirlerini yardı, tacını parçaladı,
68 Onun aurasını taşıdı ve kendi üzerine koydu.
69 Apsû’yu bağladı ve onu öldürdü;
70 Mummu’yu hapsetti ve kaba davrandı.
71 Apsû’nun üzerine evini kurdu,
72 Ve burun ipini elinde tutarak Mummu’yu yakaladı.
73 Ea düşmanlarını bağlayıp öldürdükten sonra,
74 Düşmanlarına karşı zafer kazanmıştı,
75 Odasında sessizce dinlendi,
76 Buraya Apsû adını verdi ve tapınaklar yaptı.
77 Sonra onun içinde yaşam karargahını kurdu,
78 Ea ve karısı Damkina ihtişam içinde oturuyorlardı.
79 Kaderlerin odasında, arketiplerin odasında,
80 Bilgelerin en bilgesi, tanrıların bilgesi Be-l gebe kaldı.
81 Apsû’da doğdu Marduk,
82 Marduk saf Apsû’da doğdu.
83 Babası Ea onu doğurdu,
84 Annesi Damkina onu doğurdu.
85 Tanrıçaların göğüslerini emdi,
86 Bir hemşire onu büyüttü ve dehşetle doldurdu.
87 Vücudu iyi gelişmişti, gözlerinin bakışı göz kamaştırıcıydı,
88 Büyümesi erkeksiydi, başlangıçtan beri güçlüydü.
89 Babasının atası Anu onu gördü,
90 Sevindi ve gülümsedi; yüreği sevinçle doldu.
91 Anu onu mükemmelleştirdi: Tanrısallığı dikkat çekiciydi,
92 Ve çok yüce oldu, nitelikleriyle onları aştı.
93 Onun üyeleri akıl almaz derecede harikaydı,
94 Akılla kavranamazdı, bakması bile zordu.
95 Dört gözü, dört kulağı vardı,
96 Dudaklarını oynattığında alevler fışkırdı.
97 Dört kulağı da büyüdü,
93 Gözleri de aynı şekilde her şeyi görüyordu.
99 Tanrılarla kıyaslandığında heybeti yüce ve üstündü,
100 Uzuvları üstündü, doğası üstündü.
101 ‘Mari-utu, Mari-utu,
102 Oğul, Güneş-tanrı, tanrıların Güneş-tanrısı.
103 On Tanrı’nın aurasıyla giyinmişti, o kadar yüceydi ki gücü,
104 Elli Dreads onun üzerine yüklendi.
105 Anu dört rüzgârı oluşturdu ve doğurdu,
106 Onları ona teslim etti, “Oğlum, bırak fırıl fırıl dönsünler!”
107 Tozu şekillendirdi ve onu sürmek için bir kasırga kurdu,
108 Tia-mat’ı dehşete düşürmek için bir dalga yaptı.
109 Tia-mat şaşkına döndü; gece gündüz çılgına döndü.
110 Tanrılar rahat durmadı, onlar . . . . .
111 Zihinlerinde kötülük tasarladılar,
112 Ve anneleri Tia-mat’a seslendi,
113 “Eşin Apsû öldürüldüğü zaman,
114 Onun yanına gitmedin, sessizce oturdun.
115 Dört korkunç rüzgar biçimlendirildi
116 Seni şaşkınlığa düşürmek için, ve biz uyuyamıyoruz.
117 Eşin Apsû’yu hiç düşünmedin,
113 Ne de tutsak olan Mummu’ya. Şimdi yalnız oturuyorsun.
119 Bundan böyle çılgınca bir şaşkınlık içinde olacaksın!
120 Dinlenemeyen bize gelince, bizi sevmiyorsun!
121 Yükümüzü düşünün, gözlerimiz boş.
122 Kır şu taşınmaz boyunduruğu ki uyuyabilelim.
123 Savaşın, intikamlarını alın!
124 [ . . ] . . . . hiçliğe indirgeyin!
125 Tia-mat duydu, konuşma onu memnun etti,
126 (Kadın:) “Haydi, senin önerdiğin gibi şeytanlar yapalım!” dedi.
127 Tanrılar onun içinde toplandılar.
128 Ataları olan tanrılara karşı [kötülük] tasarladılar.
129 Onlar . . . . ve Tia-mat’ın tarafını tuttular,
130 Şiddetle komplo kuruyor, gece gündüz huzursuzluk çıkarıyor,
131 Savaş arzusu, öfke, fırtına,
132 Çatışma çıkarmak için bir konak kurdular.
133 Her şeye şekil veren H(ubur Ana,
134 Karşı konulmaz silahlar verdiler ve dev yılanlar doğurdular.
135 Keskin dişleri vardı, acımasızdılar . . .
136 Vücutlarını kan yerine zehirle doldurdu.
137 Korkunç canavarları dehşetle giydirdi,
138 Onlara bir hava yükledi ve onları tanrılaştırdı.
139 (Dedi ki:) “Bırakın onları seyredenler yok olup gitsinler,
140 Sürekli ileri atılsınlar ve asla geri çekilmesinler.”
141 Hydra’yı, Ejderha’yı, Kıllı Kahraman’ı o yarattı
142 Büyük Şeytan, Vahşi Köpek ve Akrep Adam,
143 Vahşi iblisler, Balık-adam ve Boğa-adam,
144 Acımasız silahların taşıyıcıları, savaş karşısında korkusuz.
145 Emirleri muazzamdı, karşı konulamazdı.
146 Toplamda bu türden on bir tane yaptı.
147 Tanrılar arasında, kendisine ev sahipliği yapan oğulları,
148 Kingu’yu yüceltti ve onu aralarında yüceltti.
149 Ordunun önderliği, ordunun yönetimi,
150 Silah taşıma, kampanya yürütme, çatışmanın mobilizasyonu,
151 Savaşın baş yürütme gücü, üstün komuta,
152 Ona emanet etti ve onu bir tahta oturttu,
153 “Senin için büyü yaptım ve seni tanrılar katında yücelttim,
154 Bütün tanrıların egemenliğini sana teslim ettim.
155 Sen gerçekten yücesin, eşim, sen ünlüsün,
156 Emirlerin tüm Anunnaki’ye üstün gelsin.”
157 Kadın ona Kaderler Tableti’ni verdi ve göğsüne iliştirdi,
158 “Emriniz değiştirilemez; ağzınızdan çıkan söz sağlam olsun” (dedi).
159 Kingu yükseldikten ve Anusluk gücünü elde ettikten sonra,
160 Oğulları olan tanrıların kaderlerini belirledi:
161 “Ağzınızdan çıkan sözler ateş tanrısına boyun eğdirsin,
162 Zehiriniz birikimiyle saldırganlığı bastırsın.”

Tablet II


1 Tia-mat yarattıklarını bir araya topladı
2 Ve onun soyundan gelen tanrılara karşı savaş düzenledi.
3 Bundan böyle Tia-mat Apsû yüzünden kötülük planladı
4 Ea, kadının bu çatışmayı ayarladığını öğrendi.
5 Ea bu olayı duydu,
6 Odasında sessizliğe gömüldü ve hareketsiz oturdu.
7 Düşündükten ve öfkesi yatıştıktan sonra
8 Adımlarını babası Anšar’a doğru yönlendirdi.
9 Atası Anšar’ın babasının huzuruna girdi,
10 Ve Tia-mat’ın bütün entrikalarını ona anlattı.
11 “Babacığım, annemiz Tia-mat bize karşı kin besliyor,
12 Vahşi öfkesiyle bir ordu kurdu.
13 Bütün tanrılar ona döndü,
14 Doğurduklarınız da onun tarafını tutuyor
15 Onlar . . . . ve Tia-mat’ın tarafını tuttular,
16 Şiddetle komplo kuruyor, gece gündüz huzursuzluk çıkarıyor,
17 Savaş arzusu, öfke, fırtına,
18 Çatışma çıkarmak için bir konak kurdular.
19 Her şeye şekil veren H(ubur Ana,
20 Karşı konulmaz silahlar sağladı ve dev yılanlar doğurdu.
21 Keskin dişleri vardı, acımasızdılar.
22 Vücutlarını kan yerine zehirle doldurdu.
23 Korkunç canavarlara dehşet giydirdi,
24 Onlara bir aura yükledi ve onları tanrı gibi yaptı.
25 (Dedi ki:) “Bırakın onları seyredenler yok olup gitsinler,
26 Sürekli ileri atılsınlar ve asla geri çekilmesinler.”
27 Hydra’yı, Ejderha’yı, Kıllı Kahraman’ı yarattı,
28 Büyük Şeytan, Vahşi Köpek ve Akrep Adam,
29 Şiddetli iblisler, Balık-adam ve Boğa-adam,
30 Acımasız silahların taşıyıcıları, savaş karşısında korkusuz.
31 Emirleri muazzamdı, karşı konulamazdı.
32 Toplamda bu türden on bir tane yaptı.
33 Tanrılar arasında, kendisine ev sahipliği yapan oğulları,
34 Kingu’yu yüceltti ve onu aralarında yüceltti.
35 Ordunun önderliği, ordunun yönetimi,
36 Silah taşıma, kampanya yürütme, çatışmanın mobilizasyonu,
37 Savaş başkomutanlığının yürütme gücü,
38 Ona emanet etti ve onu bir tahta oturttu.
39 “Senin için büyü yaptım ve seni tanrılar katında yücelttim,
40 Bütün tanrıların egemenliğini sana teslim ettim.
41 Sen gerçekten yücesin, eşim, sen ünlüsün,
42 Emirlerin tüm Anunnaki’ye üstün gelsin.”
43 Kadın ona Kaderler tabletini verdi ve göğsüne iliştirdi,
44 “Emriniz değişmesin; ağzınızdan çıkan söz sağlam olsun” (dedi).
45 Kingu yükseldikten ve Anusluk gücünü elde ettikten sonra
46 Tanrıların ve oğullarının kaderlerini belirledi:
47 “Ağzınızdan çıkan sözler ateş tanrısına boyun eğdirsin,
48 Zehirin birikerek saldırganlığı bastırsın.”
49 Anšar duydu; mesele son derece rahatsız ediciydi.
50 “Vah!” diye bağırdı ve dudağını ısırdı.
51 Kalbi öfke içindeydi, zihni sakinleşemiyordu.
52 Oğlu Ea için feryat ediyordu.
53 “Oğlum, savaşı kışkırtan sensin,
54 Tek başınıza yaptığınız her şeyin sorumluluğunu üstlenin!
55 Yola çıktınız ve Apsû’yu öldürdünüz,
56 Öfkelendirdiğin Tia-mat’a gelince, onun dengi nerede?”
57 Öğüt toplayıcı, bilgili prens,
58 Bilgeliğin yaratıcısı, Tanrı Nudimmud
59 Yatıştırıcı sözler ve sakinleştirici ifadelerle
60 Babası Anšar’a nazikçe cevap verdi
61 “Babam, kadere hükmeden derin akıl,
62 Var etme ve yok etme gücüne sahip olan,
63 Anšar, kadere hükmeden derin akıl,
64 Var etme ve yok etme gücüne sahip olan,
65 Sana bir şey söylemek istiyorum, benim için biraz sakinleş
66 Ve düşünün ki, ben yararlı bir iş yaptım.
67 Apsû’yu öldürmeden önce
68 Şimdiki durumu kim görebilirdi?
69 Onun işini çabucak bitirmeden önce
70 Onu yok etmem için ne gibi koşullar gerekiyordu?”
71 Anšar duydu, sözler onu memnun etti.
72 Kalbi Ea ile konuşmak için rahatladı,
73 “Oğlum, yaptıkların bir tanrıya yakışır nitelikte,
74 Şiddetli, eşsiz bir darbe yeteneğine sahipsin . . [ . . ]75 Ea, yaptıkların bir tanrıya yakışır,
76 Şiddetli, eşsiz bir darbe yeteneğine sahipsin . . [ . . ]77 Tia-mat’ın önüne git ve onun saldırısını yatıştır,
78 . . [ . . . ] . . onun öfkesini [senin] büyünle dindir.”
79 Babası Anšar’ın konuşmasını duydu,
80 Ona giden yolu tuttu, ona giden yolda ilerledi.
81 Gitti, Tia-mat’ın hilelerini fark etti,
82 [Durdu], sustu ve geri döndü.
83 [O] yüce Anšar’ın huzuruna girdi
84 Pişmanlıkla ona hitap ederek,
85 “[Babam], Tia-mat’ın yaptıkları benim için çok fazla.
86 Onun planını anladım ve büyülerim ona denk değildi.
87 Onun gücü çok büyük, korku dolu,
88 Bütünüyle çok güçlüdür, kimse ona karşı gelemez.
89 Onun yüksek sesli çığlığı azalmadı,
90 [Ben onun feryadından korktum] ve geri döndüm.
91 [Babam], umudunu kaybetme, ona karşı ikinci bir kişi gönder.
92 Bir kadının gücü çok büyük olsa da, bir erkeğinkine eşit değildir.
93 Yandaşlarını dağıt, planlarını boz
94 Ellerini üzerimize koymadan önce.”
95 Anšar büyük bir öfkeyle haykırdı,
96 Oğlu Anu’ya sesleniyor,
97 “Onurlu evlat, kahraman, savaşçı,
98 Kimin gücü kudretli, kimin saldırısı karşı konulmaz
99 Acele et ve Tia-mat’ın önünde dur,
100 Öfkesini yatıştır ki kalbi rahatlasın
101 Eğer senin sözlerine kulak asmazsa,
102 Yatıştırılması için ona dileklerinizi iletin.”
103 Babası Anšar’ın konuşmasını duydu,
104 Ona giden yolu tuttu, ona giden yolda ilerledi.
105 Anu gitti, Tia-mat’ın hilelerini fark etti,
106 Durdu, sustu ve geri döndü.
107 Kendisini doğuran babası Anšar’ın huzuruna girdi,
108 Pişmanlıkla ona seslendi.
109 “Babacığım, Tia-mat’ın [yaptıkları] benim için çok fazla.
110 Onun planını anladım, ama benim [büyülerim] ona [denk] değildi.
111 Onun gücü çok büyük, o korku dolu,
112 O çok güçlüdür, hiç kimse ona karşı gelemez.
113 Onun gürültüsü hiç azalmaz,
114 Onun ağlamasından korktum ve geri döndüm.
115 Babacığım, umudunu kaybetme, ona karşı başka birini gönder.
116 Bir kadının gücü çok büyük olsa da, bir erkeğinkine eşit değildir.
117 Onun yandaşlarını dağıtın, planlarını bozun,
118 Ellerini üzerimize koymadan önce.”
119 Anšar sessizliğe gömüldü, gözlerini yere dikti,
120 Başını sallayarak Ea’ya selam verdi.
121 Igigi ve tüm Anunnakiler toplanmıştı,
122 Ağzı sıkı bir sessizlik içinde oturdular.
123 Hiçbir tanrı yüzleşmeye gitmez . . [ . . ]124 Tia-mat’a karşı çıkamaz . . . . [ . . ]125 Yine de efendileri Anšar, büyük tanrıların babası,
126 Yüreği öfkeyle doluydu, Kimseyi çağırmadı.
127 Güçlü bir oğul, babasının öcünü alan,
128 Savaş için acele eden, savaşçı Marduk
129 Ea (onu) özel odasına çağırdı
130 Ona planlarını açıklamak için.
131 “Marduk, öğüt ver, babanı dinle.
132 Sen benim oğlumsun, bana zevk veriyorsun,
133 Anšar’ın huzuruna saygıyla çıkın,
134 Konuş, tavrını koy, bakışlarınla onu yatıştır.”
135 Be-l babasının sözlerine sevindi,
136 Yaklaştı ve Anšar’ın huzurunda durdu.
137 Anšar onu gördü, kalbi memnuniyetle doldu,
138 Dudaklarını öptü ve korkusunu giderdi.
139 “Babacığım, sükûnetini bozma, konuş,
140 Gideceğim ve arzularınızı yerine getireceğim!
141 [Anšar,] sükûnetini bozma, ama konuş,
142 Gideceğim ve arzularınızı yerine getireceğim!
143 Hangi erkek size karşı savaş düzeni aldı?
144 Ve bir kadın olan Tia-mat (kendi) silahlarıyla size saldıracak mı?
145 [“Babam], babacığım, sevinin ve mutlu olun,
146 Yakında Tia-mat’ın boynuna basacaksın!
147 [Anšar], doğuran, sevin ve mutlu ol,
148 Yakında Tia-mat’ın boynuna basacaksın!
149 [“Git,] oğlum, bütün bilgileri bilen,
150 Tia-mat’ı saf büyünle yatıştır.
151 Fırtına arabasını gecikmeden sür,
152 Ve geri püskürtülemeyecek bir [ . . ] ile onu geri çevir.”
153 Be-l babasının sözlerine sevindi,
154 Sevinç dolu bir yürekle babasına seslendi,
155 “Tanrıların Efendisi, Büyük Tanrıların Kaderi,
156 Eğer senin intikamcın olursam,
157 Eğer Tia-mat’ı bağlarsam ve seni korursam,
158 Bir meclis toplayın ve benim için yüce bir kader ilan edin.
159 Hepiniz Upšukkinakku’da sevinçle oturun,
160 Bırakın, ben sözlerimle sizin yerinize kaderleri belirleyeyim.
161 Benim kışkırttığım şey değiştirilmemelidir,
162 Emrim geçersiz kılınamaz ya da değiştirilemez.”

Tablet III

1 Anšar ağzını açtı
2 Ve veziri Kaka’ya seslendi,
3 “Vezir Kaka, zevkimi tatmin eden,
4 Seni Lah(mu ve Lah(amu’ya göndereceğim.
5 Sorgulamada yeteneklisin, hitap etmeyi biliyorsun.
6 Atalarım olan tanrıları huzuruma getir.
7 Bütün tanrılar getirilsin,
8 Sofrada otururken sohbet etsinler.
9 Tahıl yesinler, bira içsinler,
10 İntikamcıları Marduk’un kaderini belirlesinler.
11 Git, git, Kaka, onların önünde dur,
12 Ve sana söylediklerimin hepsini onlara tekrarla:
13 “Beni oğlun Anšar gönderdi,
14 Ve ben onun planlarını açıklayacağım.
15-52 = II, 11-48 ( ‘Babam’ yerine ‘Böylece’ yazın)
53 Anu’yu gönderdim, ama onunla yüzleşemedi.
54 Nudimmud korktu ve geri çekildi.
55 Marduk, tanrıların bilgesi, senin oğlun, öne çıktı,
56 Tia-mat’la buluşmaya karar verdi.
57 Benimle konuştu ve şöyle dedi,
58-64 = II, 156-162 ( tırnak işaretiyle başlar: “Eğer)
65 Çabuk, şimdi, gecikmeden onun için kaderinizi belirleyin,
66 Gitsin ve senin güçlü düşmanınla yüzleşsin.”
67 Kaka gitti. Adımlarını yönlendirdi
68 Lah(mu ve Lah(amu’ya, atalarının tanrılarına.
69 Onların önünde secdeye kapandı, yeri öptü,
70 Ayağa kalktı ve onlara şöyle dedi,
71-124 = II, 13-66
125 Lah(h(a ve Lah(amu duyunca yüksek sesle ağladılar.
126 Bütün İgigi halkı acı içinde inledi,
127 “Ne yanlış gitti de bizim hakkımızda bu kararı aldı?
128 Tia-mat’ın ne yaptığını bilmiyorduk.”
129 Kaderlere hükmeden tüm büyük tanrılar
130 Gittikleri yerde toplandılar,
131 Anšar’ın huzuruna girdiler ve [sevinçle] doldular,
132 Birbirlerini öpüyorlardı. [Toplulukta birbirlerini öperlerdi.
133 Sofrada otururken görüş alışverişinde bulundular,
134 Tahıl yediler, bira içtiler.
135 Tatlı içkiyi kamışlarından süzdüler,
136 Bira içip kendilerini iyi hissettiklerinde,
137 Oldukça kaygısız, neşeli bir ruh haline büründüler,
138 Ve intikamcıları Marduk’un kaderini belirlediler.

Tablet IV


1 Onun için görkemli bir kürsü kurdular
2 Ve krallığı kabul etmek için atalarının önünde yerini aldı.
3 “Sen büyük tanrılar arasında en onurlu olanısın” dediler,
4 Kaderin eşsiz, buyruğun Anu’nunki gibi.
5 Marduk, sen büyük tanrılar arasında en onurlusun,
6 Kaderin eşsiz, buyruğun Anu’nunki gibi.
7 Bundan böyle senin emrin iptal edilmeyecek,
8 Yüceltmek de alçaltmak da senin elindedir.
9 Sözün kesindir, buyruğuna karşı gelinemez,
10 Tanrılardan hiçbiri çizdiğin sınırı aşmayacak.
11 Tüm tanrılar için tapınakların tedarik edilmesi gerekiyor,
12 Öyle ki, onların tapınaklarının olduğu yere yerleşesin.
13 Sen Marduk’sun, intikamcımız,
14 Bütün evrenin toplamı üzerinde sana krallık verdik.
15 Toplulukta yerini al, sözün yüceltilsin,
16 Silahlarınız hedefi ıskalamasın, Düşmanlarınızı öldürsün.
17 Be-l, sana güvenenleri bağışla,
18 “Ama kötülüğü aklına koyan tanrıyı yok edin.”
19 Ortasına bir takımyıldızı yerleştirdiler.
20 Ve oğulları Marduk’a seslendi,
21 “Senin kaderin, Be-l, tüm tanrıların kaderinden daha üstündür,
22 Emret ve yok oluşu ve yeniden yaratılışı gerçekleştir.
23 Senin sözünle takımyıldız yok olsun,
24 İkinci bir komutla takımyıldız yeniden görünsün.”
25 Emri verdi ve takımyıldız kayboldu,
26 İkinci bir buyrukla takımyıldız yeniden oluştu.
27 Ataları olan tanrılar onun sözünün etkisini görünce
28 Sevindiler ve tebrik ettiler: “Marduk kral oldu!”
29 Ona bir topuz, bir taht ve bir asa eklediler,
30 Ona karşı konulmaz, düşmanı alt eden bir silah verdiler:
31 (Dediler ki:) “Git, Tia-mat’ın boğazını kes,
32 Rüzgârlar onun kanını taşıyarak haber versin.”
33 Tanrılar, babaları, Be-l’in kaderini belirlediler,
34 Ve onu refah ve başarı yoluna soktu.
35 Bir yay yaptı ve onu silahı yaptı,
36 Bir ok yerleştirdi, yayının ipini taktı.
37 Sopasını aldı ve sağ elinde tuttu,
38 Yayını ve sadağını yanına astı.
39 Önüne şimşeği yerleştirdi,
40 Ve bedenini alevden dillerle doldurdu.
41 Tia-mat’ın iç organlarını sarmak için bir ağ yaptı,
42 Ve hiçbir parçası kaçmasın diye dört rüzgârı yerleştirdi.
43 Güney Rüzgârı, Kuzey Rüzgârı, Doğu Rüzgârı, Batı Rüzgârı,
44 Ağının yanına babası Anu’nun verdiği rüzgârları koydu.
45 Kötü Rüzgar’ı, Toz Fırtınası’nı, Fırtına’yı biçimlendirdi,
46 Dört Katlı Rüzgâr, Yedi Katlı Rüzgâr, Kaos Yayan Rüzgâr, . . . . . Rüzgâr.
47 Şekillendirdiği yedi rüzgârı gönderdi,
48 Ve Tia-mat’ın bağırsaklarını taciz etmek için onun arkasında yerlerini aldılar.
49 Be-l büyük silahı Fırtına-Sel’i aldı,
50 Karşı konulmaz fırtınanın korkunç arabasına bindi.
51 Dört küheylanı ona bağladı ve koşumladı,
52 Yok Edici, Acımasız, Ezici, Filo.
53 Dudakları ayrılmıştı, dişlerinde zehir vardı,
54 Yorgunluğa yabancıydılar, ileri atılmak için eğitilmişlerdi.
55 Sağ yanında şiddetli savaş ve çekişmeler vardı,
56 Solda, birleşik bir savaş düzenini bastıran çatışma.
57 Bir tunik giymişti, korkunç bir zırh,
58 Başında dehşet saçan bir aura vardı.
59 Be-l yoluna devam etti ve yola koyuldu,
60 Yüzünü öfkeli Tia-mat’a doğru çevirdi.
61 Dudaklarında bir büyü tutuyordu,
62 Zehre karşı koymak için bir bitkiyi eline aldı,
63 Bunun üzerine onun etrafında döndüler, tanrılar onun etrafında döndüler,
64 Tanrılar, babaları onun etrafında dönüyordu, tanrılar onun etrafında dönüyordu.
65 Be-l yaklaştı, Tia-mat’ın ağzını inceledi,
66 Eşi Qingu’nun hilelerini izledi.
67 Baktıkça cesaretini kaybetti,
68 Kararlılığı azaldı ve bocaladı.
69 Yanında yürüyen kutsal yardımcıları,
70 Savaşçıyı, en önde gideni gördü ve görüşleri karardı.
71 Tia-mat boynunu çevirmeden büyüsünü yaptı,
72 Dudaklarında gerçeği ve yalanı taşıyordu,
73 “[ . ] . . . . . . . . . . . . .
74 [ . ] . senin yanında toplandılar.”
75 Be-l büyük silahı Fırtına-Sel’i [havaya] kaldırdı,
76 Ve bu sözlerle birlikte onu öfkeli Tia-mat’a fırlattı,
77 “Neden agresif ve kibirlisiniz?
78 Ve savaşı kışkırtmaya mı çalışıyorlar?
79 Genç kuşak bağırarak büyüklerini öfkelendirdi,
80 Ama sen, onların annesi, acıma duygusunu hor görüyorsun.
81 Qingu’yu kendine eş olarak seçtin,
82 Ve onu uygunsuz bir şekilde Anusluk rütbesine atadınız.
83 Tanrıların kralı Anšar’a karşı ortalığı karıştırdınız,
84 Tanrılara karşı, atalarım, belanız yerleşti.
85 Askerlerinizi yerleştirin, silahlarınızı kuşanın,
86 Sen ve ben yerimizi alıp savaşacağız.”
87 Tia-mat bunu duyduğunda
88 Delirdi ve aklını yitirdi.
89 Tia-mat yüksek sesle ve şiddetle ağladı,
90 Altındaki bütün organları titriyordu.
91 Bir büyü okuyordu, büyüsünü okumaya devam ediyordu,
92 (Savaş) tanrıları savaş silahlarını keskinleştirirken.
93 Tia-mat ve tanrıların bilgesi Marduk bir araya geldiler,
94 Çekişmeye katıldı, savaşa yaklaştı.
95 Be-l ağını yaydı ve onu sardı;
96 Kötü Rüzgâr’ı, artçıları, yüzüne doğru saldı.
97 Tia-mat onu yutmak için ağzını açtı,
98 Kötü Rüzgâr’ın içeri girmesine izin verdi, öyle ki dudaklarını kapatamadı.
99 Şiddetli rüzgârlar karnını ağırlaştırdı,
100 İç organları şişmiş, ağzını sonuna kadar açmıştı.
101 Bir ok fırlattı ve kadının karnını deldi,
102 Bağırsaklarını yırttı ve onu içeri doğru kesti,
103 Onu bağladı ve hayatını söndürdü,
104 Kadının cesedini yere atıp üzerine çıktı.
105 Lider Tia-mat’ı öldürdükten sonra,
106 Meclisi dağıldı, ordusu dağıldı.
107 Yanında giden ilahi yardımcıları,
108 Titreyerek ve korkarak geri çekildiler.
109 . . . hayatlarını kurtarmak için,
110 Ama tamamen kuşatılmışlardı ve kaçamıyorlardı.
111 Onları bağladı ve silahlarını kırdı,
112 Ve onlar tuzağa düşmüş olarak yatıyorlardı,
113 Köşelerde saklanıyor, kederle dolu,
114 Cezasını çekiyor, zindanda tutuluyor.
115 Korku yüklü on bir yaratık,
116 Sağ elinde seyis olarak giden şeytan kalabalığı,
117 Onlara ipler bağladı ve kollarını bağladı,
118 Savaşçılarıyla birlikte onları altında ezdi.
119 Aralarında güçlenen Qingu,
120 Ölü Tanrıları bağladı ve onlarla hesaplaştı.
121 Kendisine ait olmayan Kaderler Tableti’ni ondan aldı,
122 Onu bir mühürle mühürledi ve kendi göğsüne bağladı.
123 Savaşçı Marduk düşmanlarını bağlayıp öldürdükten sonra,
124 Vardı . . . . kibirli düşman . . . ,
125 Anšar’ın tüm düşmanlarına karşı zafer kazanmasını sağlamıştı,
126 Nudimmud’un arzusunu yerine getirmişti,
127 Bağlı Tanrılar üzerindeki hakimiyetini güçlendirdi,
128 Ve bağladığı Tia-mat’ın yanına döndü.
129 Be-l ayaklarını Tia-mat’ın alt kısımlarına koydu
130 Ve acımasız sopasıyla kafatasını parçaladı.
131 Atardamarlarını kesti
132 Kuzey rüzgârı haber vermek için (kanını) taşısın.
133 Ataları bunu görünce sevindiler ve coştular;
134 Ona armağanlar ve hediyeler getirdiler.
135 Be-l dinlendi, cesedi inceledi,
136 Zekice bir planla yığını bölmek için.
137 Onu kuru bir balık gibi ikiye böldü:
138 Yarısını dikti ve gökler gibi uzattı.
139 Derisini gerdi ve bir saat tayin etti
140 Sularının kaçmasına izin vermeyin talimatıyla.
141 Gökleri aştı, göksel parçaları inceledi,
142 Ve onları Apsû’ya, Nudimmud’un meskenine uyacak şekilde ayarladı.
143 Be-l Apsû’nun şeklini ölçtü
144 Ve Ešgalla’nın bir kopyası olan Ešarra’yı kurdu.
145 Ešgalla’da, inşa ettiği Ešarra’da ve göklerde,
146 Anu, Enlil ve Ea’nın tapınaklarına yerleşti.

Tablet V


1 Büyük tanrılar için göksel makamlar tasarladı,
2 Takımyıldızları, yıldızların düzenlerini kurdu.
3 Yılı belirledi, bölümleri işaretledi,
4 On iki ay için üçer yıldız dikti.
5 Yılı düzenledikten sonra,
6 Yıldızların aralıklarını belirlemek için Ne-beru’nun göksel istasyonunu kurdu.
7 Kimse haddini aşmasın ya da tembellik etmesin diye
8 Enlil ve Ea’nın göksel makamlarını onunla sabitledi.
9 Her iki tarafa da kapılar açtı,
10 Ve sağına ve soluna sağlam sürgüler koydu.
11 (Cennetin) yüksekliklerini onun (Tia-mat’ın) karnına yerleştirdi,
12 Nannar’ı yarattı ve geceyi ona emanet etti.
13 Onu, günleri belirlemek için gecenin mücevheri olarak atadı,
14 Aydan aya, hiç durmadan onu bir taçla yüceltti,
15 (De ki:) “Ayın başında yeryüzünü aydınlatın,
16 Altı gün boyunca boynuzlarla süslenecek.
17 Yedinci gün taç yarım boy olacak,
18 On beşinci gün, her ayın yarısında, karşı durun.
19 Šamaš sizi ufukta [gördüğünde],
20 Uygun aşamalarda azalın ve geriye doğru parlayın.
21 29. günde Šamaš’ın yoluna yaklaşın,
22 . [ . . ] 30. gün, birleşin ve Šamaš’a rakip olun.
23 Ben ( . . . . ] . işareti var, onun izini takip edin,
24 Yaklaşın . . ( . . . . ) hüküm verin.
25 . [ . . . . ] . Šamaš, [cinayeti] ve şiddeti engelle,
26 . [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] . ben.

35 Sonunda [ . . .
36 29. gün [olsun] [ . . . “
37 Kararnameleri [ . . . ] aldıktan sonra [ . . .
38 Cephe organizasyonu ve [ . . .
39 Günü [ . . .
40 Yıl eşit olsun [ . . .
41 Yeni yılda [ . . .
42 Yıl . . . . [ . . .
43 Düzenli olsun [ . . .
44 Çıkıntılı cıvata [ . . .
45 Yaptıktan sonra [ . . .
46 Gece ve gündüz saatleri [ . . .
47 Tia-mat’ın yaptığı köpük [ . . .
48 Marduk’un biçimlendirdiği [ . . .
49 Onu bir araya topladı ve bulutlara dönüştürdü.
50 Rüzgarların öfkesi, şiddetli yağmur fırtınaları,
51 Buğunun dalgalanması – tükürüğünün birikmesi-
52 Kendisi için belirledi ve onları eline aldı.
53 Başını yerine koydu ve . . [ . . ] döktü.
54 Uçurumu açtı ve suyla doldu.
55 İki gözünden Fırat ve Dicle’nin akmasına izin verdi,
56 Burun deliklerini tıkadı, ama bıraktı . .
57 Uzak dağları onun göğsüne yığdı,
58 Pınarları yönlendirmek için kuyular açtı.
59 Onun kuyruğunu büktü ve onu Durmah(u)’ya ördü,
60 [ . . . ] . . ayaklarının altındaki Apsû.
61 [O] onun kasıklarını -gökleri sıkıştırdı-
62 [(Böylece) kadının yarısını] uzattı ve onu toprak gibi sertleştirdi.
63 [Sonra] Tia-mat’ın içindeki işini bitirdi,
64 Ağını yaydı ve hemen bıraktı.
65 Gökleri ve yeri gözden geçirdi . . [ . ] .
66 [ . . ] onların bağlarını . . . . .
67 Düzenlemelerini formüle ettikten ve hükümlerini yazdıktan sonra,
68 Kılavuz ipler taktı ve onları Ea’nın ellerine verdi.
69 Qingu’nun alıp taşıdığı Kaderler Tableti,
70 Onu bir ödül (?) olarak aldı ve Anu’ya sundu.
71 [Başına bağladığı ya da başına geçirdiği savaş ganimeti,
72 [ . ] . atalarının önüne getirdi.
73 [Şimdi] Tia-mat’ın doğurduğu on bir yaratık ve . . . ,
74 Silahlarını kırdı ve onları (yaratıkları) ayaklarına bağladı.
75 Onların suretlerini yaptı ve onları Apsû’nun [kapısına] yerleştirdi,
76 Asla unutulmayacak bir işaret olsun diye.
77 [Tanrılar] bunu gördüler ve sevinçle mutlu oldular,
78 (Yani) Lah(mu, Lah(amu ve tüm babaları.
79 Anšar onu [kucakladı] ve “Muzaffer Kral” unvanını yurtdışında yayınladı.
80 Anu, Enlil ve Ea ona armağanlar verdi.
81 Onu doğuran Damkina Ana onu selamladı,
82 Temiz bir bayramlık giysiyle onun yüzünü parlattı.
83 Usmû’ya haber vermek için hediyesini tuttu,
84 Apsû’nun vezirliğini ve kutsal yerlerin bakımını [ona emanet etti].
85 Igigi toplandı ve herkes ona saygı gösterdi,
86 Anunnakilerin her biri onun ayaklarını öpüyordu.
87 Hepsi boyun eğdiklerini göstermek için [toplandılar],
88 [ . . . ] durdular, eğildiler, “İşte kral!” dediler.
89 Ataları [ . . . ] . ve onun güzelliğine doydular,
90 Be-l, savaşın tozuyla kuşanmış olarak onların sözlerini dinledi.
91 . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . .
92 Bedenini sedir kokusuyla meshetti.
93 Kendisine efendilik giysisi giydirdi,
94 Kraliyet aurası gibi bir dehşet tacıyla.
95 Sopasını aldı ve sağ elinde tuttu,
96 . . . ] . sol eliyle kavradı.
97 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]98 . . . . ayaklarını koydu.
99 Üzerine koydu . [ . . .
100 Refah ve başarı asasını yanına astı.
101 Aura’ya sahip olduktan [ . . . ] sonra
102 Çuvalını süsledi(?), Apsû, korkutucu bir [ . . ] ile
103 [ . . . ] gibi yerleşmişti.
104 Taht odasında [ . . .
105 Cella’sında [ . . .
106 Tanrıların her biri [ . . .
107 Lah(mu ve Lah(amu . [ . . . . . . . ] .
108 Ağızlarını açtılar ve Igigi tanrılarına [hitap ettiler],
109 “Daha önce Marduk bizim sevgili oğlumuzdu,
110 Artık kralınız o, buyruğuna kulak verin!”
111 Sonra hep birlikte konuştular,
112 “Onun adı Lugaldimmerankia’dır, ona güvenin!”
113 Krallığı Marduk’a verdiklerinde,
114 Ona refah ve başarı için hayır duada bulundular,
115 “Bundan böyle tapınağımızın bekçisi sensin,
116 Ne emredersen onu yapacağız!”
117 Marduk konuşmak için ağzını açtı
118 Ve atalarının tanrılarına seslendi,
119 “Apsû’nun üstünde, zümrüt (?) mesken,
120 Senin için inşa ettiğim Ešarra’nın karşısında,
121 Zemini sağlamlaştırdığım göksel parçaların altında,
122 Lüks meskenim olacak bir ev inşa edeceğim.
123 İçinde tapınağını kuracağım,
124 Odamı kuracağım ve krallığımı kuracağım.
125 Karar vermek için Apsû’dan çıktığında
126 Topluluk önünde dinleneceğiniz yer burası olacak.
127 Bir karar vermek için gökten indiğinde
128 Burası toplantıdan önceki dinlenme yeriniz olacak.
129 Adını ‘Babil’ koyacağım, “Büyük Tanrıların Evleri”,
130 Onun içinde bir şenlik düzenleyeceğiz: bu akşam şenliği olacak.
131 [Tanrılar], babaları, onun bu konuşmasını [duydular],
132 . [ . . . . . . . . . . ] . dediler,
133 “Ellerinizle yaptığınız her şeye gelince,
134 Senin [ . . . ] kimin?
135 Ellerinizle yarattığınız yeryüzüne gelince,
136 Senin [ . . . ] kimde?
137 Babil’de, sizin adlandırdığınız gibi,
138 Sonsuza dek kalacağımız yeri hazırlayın.
139 . [ . . . . . . . ] düzenli sunular getirsinler.
140 . [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] . .
141 Her kim [ . . . ] bizim görevlerimiz ki biz . [ . . .
142 Orada [ . . . . ] onun emeği . [ . . .
143 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]144 Sevindiler [ . . . . . . . . . ] . . [ . . .
145 Tanrılar . [ . . . . . . . . . . . . . ]146 Bilen [ . . . . . . . ] . onları
147 Onlara ışık göstermek için ağzını açtı,
148 . . [ . . . . . . . ] konuşması . [ . ]149 Geniş [ . . . . . . ] . onları [ . . .
150 Ve [ . . . . . . . . . . ] . . . . .
151 Tanrılar eğilip onunla konuştular,
152 Lordları Lugaldimmerankia’ya hitap ettiler,
153 “Eskiden, efendim, [sen bizim sevgili] oğlumuzdun,
154 Artık kralımız sensin, . [ . . . ]155 O ki, [ . ] . [ . ] [bizi] koruyan
156 . . [ . . . ] sopanın ve asanın aurası.
157 Planlar tasarlasın [ . . . ] . . [ . . . ]158 [ . ] . . [ . . . . . . ki] biz . [ . . .”

Tablet VI

Tablet VI
1 Marduk tanrıların konuşmasını duyunca
2 Zekice işler başarma arzusuna kapıldı.
3 Ea’ya hitaben ağzını açtı,
4 Yüreğinde düşündüğü şeyi öğütler,
5 “Kemik oluşturmak için kanı bir araya getireceğim,
6 Adı ‘insan’ olacak olan Lullû’yu var edeceğim.
7 Lullû-insan’ı yaratacağım
8 Dinlensinler diye tanrıların yükü kimin üzerine yıkılacak?
9 Tanrıların düzenini ustalıkla değiştireceğim:
10 Tek olarak onurlandırılsalar da, ikiye bölünecekler.”
11 Ea ona bir söz söyleyerek karşılık verdi,
12 Tanrıların dinlenmesine ilişkin yorumlarını ifade ediyor,
13 “Kardeşlerinden birini bıraksınlar.
14 O yok olsun ki, insanlar biçimlensin.
15 Büyük tanrılar toplansın
16 Suçlu olan teslim olsun ki, onlar da onaylansın.”
17 Marduk büyük tanrıları topladı,
18 Emrini verirken nazik bir yönlendirme kullandı,
19 O konuşurken tanrılar onu dinledi:
20 Kral Anunnaki’ye bir söz söyledi,
21 “Önceki yemininiz gerçekten de doğruydu,
22 (Şimdi de) bana ciddi gerçeği söyle:
23 Savaşı kışkırtan kimdir?
24 Tia-mat’ı isyan ettiren ve savaşı başlatan kim?
25 Savaşı kışkırtanlar teslim olsun
26 Öyle ki, onun cezasını ben vereyim; ama sen otur ve dinlen.
27 Igigi, yani büyük tanrılar ona yanıt verdiler,
28 Yani, Lugaldimmerankia, tanrıların danışmanı, efendisi,
29 “Savaşı kışkırtan kişi Qingu’dur,
30 Tia-mat’ı isyan ettiren ve savaşı başlatan.”
31 Onu bağlayıp Ea’nın önünde tuttular,
32 Ona ceza verdiler ve kan damarlarını kestiler.
33 O (Ea), onun kanından insanları yarattı,
34 Kime tanrıların hizmetini yükledi ve tanrıları özgür bıraktı.
35 Bilge Ea insanlığı yarattıktan sonra
36 Ve onlara tanrıların hizmetini dayatmışlardı.
37 Bu görev kavrayışın ötesinde
38 Çünkü Nudimmud yaratılışı Marduk’un becerisiyle gerçekleştirdi.
39 Kral Marduk tanrıları bölüştürdü,
40 Tüm Anunnakileri üst ve alt gruplara ayırdı.
41 Anu’nun buyruklarını korumak için göklerde 300 kişi görevlendirdi
42 Ve onları muhafız olarak atadı.
43 Sonra yeraltı dünyasının düzenini sağladı.
44 Gökte ve yeraltı dünyasında 600 tanrı görevlendirdi.
45 Bütün hükümleri düzenledikten sonra,
46 Ve gelirleri cennetteki ve cehennemdeki Anunnaki arasında dağıtmıştı,
47 Anunnaki ağızlarını açtı
48 Ve efendileri Marduk’a seslendiler,
49 “Şimdi, efendimiz, özgürlüğümüzü tesis ettiğine göre
50 Senin için ne iyilik yapabiliriz?
51 Büyük üne sahip bir tapınak yapalım:
52 Senin odan bizim dinlenme yerimiz olsun, orada dinlenelim.
53 Bir tapınak inşa edelim bir kaideye ev sahipliği yapmak için
54 “(İşi) bitirdiğimizde içinde dinlenebileceğimiz bir yer.”
55 Marduk bunu duyunca,
56 Gün ışığı gibi pırıl pırıl parlıyordu,
57 “Babil’i inşa et, istediğin görevi yerine getir.
58 Onun için tuğlalar örülsün ve tapınak yükseltilsin!”
59 Anunnakiler kazmayı salladılar.
60 Bir yıl boyunca gerekli tuğlaları yaptılar.
61 İkinci yıl geldiğinde,
62 Apsû’nun bir kopyası olan Esagil’in zirvesini yükselttiler.
63 Apsû’nun yüce tapınak kulesini inşa ettiler.
64 Ve Anu, Enlil ve Ea için onu bir konut olarak kurdular.
65 Onların önünde ihtişam içinde oturdu,
66 Ešarra’nın tabanı ile aynı seviyede olan boynuzlarını temizliyorlardı.
67 Esagil üzerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra
68 Bütün Anunnakiler kendi tapınaklarını inşa ettiler.
69 Cennetten 300 Igigi ve Apsû’dan 600 kişi, hepsi toplanmıştı.
70 Be-l, babaları olan tanrıları ziyafete oturttu
71 Onun konutu için yaptıkları yüce tapınakta,
72 (Dedi ki:) “İşte bu Babil, sizin sabit meskeninizdir,
73 Keyfinize bakın burada! Neşe içinde oturun!
74 Büyük tanrılar oturdu,
75 Bira kupaları hazırlandı ve ziyafete oturdular.
76 İçeride eğlendikten sonra
77 Muhteşem Esagil’de bir tören düzenlediler.
78 Yönetmelikler ve tüm kurallar onaylandı:
79 Bütün tanrılar göklerin ve yeryüzünün makamlarını paylaştılar.
80 Elli büyük tanrıdan oluşan topluluk yerlerini aldı,
81 Yedi kader tanrısı karar vermek için görevlendirildi.
82 Be-l silahını, yayını aldı ve onların önüne koydu:
83 Tanrısal ataları onun yaptığı ağı gördüler.
84 Ataları yayın yapısının ne kadar ustaca işlendiğini gördüler.
85 Onlar onun yaptıklarını överken.
86 Anu onu ilahi mecliste yukarı kaldırdı,
87 “Bu benim kızım!” diyerek yayı öptü.
88 Böylece yaya isimler taktı:
89 İlki “Uzun Sopa “ydı; ikincisi, “Hedefe isabet etsin “di.
90 Üçüncü isim olan “Yay Yıldızı” ile onu gökyüzünde parlattı,
91 İlahi kardeşleriyle birlikte onun göksel konumunu sabitledi.
92 Anu yayın kaderini belirledikten sonra,
93 Bir tanrı için bile yüce olan kraliyet tahtını kurdu,
94 Anu onu tanrılar meclisine yerleştirdi.
95 Büyük tanrılar toplandı,
96 Marduk’un kaderini yücelttiler ve ona secde ettiler.
97 Kendilerine lanet okudular.
98 Su ve yağla ant içip ellerini boğazlarına götürdüler.
99 Ona tanrılar üzerinde krallık yapma hakkını verdiler,
100 Onu cennetin ve cehennemin tanrılarının efendisi olarak onayladılar.
101 Anšar ona yüce adını verdi: Asalluh(i
102 “Onun adı anıldığında, teslimiyet gösterelim!
103 O konuştuğunda, tanrılar ona kulak versin,
104 Onun buyruğu yukarı ve aşağı bölgelerde üstün olsun.
105 İntikamcımız olan oğul yüceltilsin,
106 Efendiliği üstün, kendisi rakipsiz olsun.
107 Yaratıkları olan kara kafalılara çobanlık etsin,
108 Onun karakterini unutmadan gelecek günlere anlatsınlar.
109 Ataları için bol bol yiyecek sunuları hazırlasın,
110 Onların bakımını sağlasın ve tapınaklarının bekçisi olsun,
111 Kutsal yerlerini şenlendirmek için buhur yaksın.
112 Gökte ne yaptıysa yeryüzünde de aynısını yapsın:
113 Kendisine tapınmaları için kara kafalıları atasın.
114 Söz konusu insanlar not almalı ve tanrılarını çağırmalıdır,
115 Tanrıçalarına kulak vermelerini emrettiği için,
116 Tanrıları ve tanrıçaları için yiyecek sunuları getirilsin,
117 Onlar (?) unutulmasınlar, tanrılarını hatırlasınlar,
118 Onlar … kendi … , onlar … kendi tapınakları olsun.
119 Kara kafalılar birine tapsa da, bazıları başka bir tanrıya,
120 O her birimizin tanrısıdır!
121 Gelin, elli ismi çağıralım
122 O’nun karakteri yücedir, başarısı da aynıdır.
123 (1) MARDUK
Doğumundan itibaren babası Anu tarafından adlandırıldığı gibi,
124 Otlakları ve suları sağlayan, ahırları geliştiren.
125 Övünenleri silahıyla, fırtına seliyle bağlayan,
126 Ve ataları olan tanrıları sıkıntıdan kurtardı.
127 O, tanrıların oğlu, güneş tanrısıdır, göz kamaştırıcıdır,
128 Her zaman onun parlak ışığında yürüsünler.
129 Yarattığı halklar, canlı varlıklar üzerinde,
130 O, tanrılara hizmet etmeyi farz kıldı ve onlar da dinlendiler.
131 Yaratma ve yok etme, bağışlama ve cezayı yerine getirme
132 Onun emriyle meydana gelir, öyleyse gözlerini ona diksinler.
133 (2) Marukka: O, onları yaratan tanrıdır.
134 Anunnaki’yi rahatlatan, Igigi’yi dinlendiren.
135 (3) Marutukku: O toprağın, şehrin ve halklarının desteğidir,
136 Bundan böyle halklar ona kulak versin.
137 (4) Meršakušu: şiddetli ama düşünceli, öfkeli ama merhametli,
138 Zihni geniş, kalbi her şeyi kucaklıyor.
139 (5) Lugaldimmerankia hepimizin onu çağırdığı isimdir,
140 O’nun buyruğunu atalarının tanrılarınınkinden üstün kıldık.
141 O, göklerin ve yeryüzünün bütün tanrılarının efendisidir,
142 Emirleri karşısında yukarı ve aşağı bölgelerdeki tanrıların ürperdiği kral.
143 (6) Narilugaldimmerankia ona verdiğimiz isimdir, her tanrının akıl hocası,
144 Sıkıntı zamanında cennette ve cehennemde meskenlerimizi kuran O’dur,
145 Göksel makamları Igigi ve Anunnaki arasında kim dağıttı,
146 Tanrılar onun adı karşısında titresin ve koltuklarında sarsılsınlar.
147 (7) Asalluh(i, babası Anu’nun onu çağırdığı isimdir,
148 O tanrıların ışığı, kudretli bir kahraman,
149 Adından da anlaşılacağı gibi, Tanrı ve toprak için koruyucu bir melektir,
150 O ki, bela zamanında korkunç bir savaşla yurdumuzu kurtardı.
151 (8) Asalluh(i-Namtilla’yı ikinci olarak hayat veren tanrı olarak adlandırdılar,
152 O ki, (adının) biçimine uygun olarak, tüm yıkılmış tanrıları onardı,
153 Saf büyüsüyle ölü tanrıları hayata döndüren efendi,
154 Onu eğri düşmanların yok edicisi olarak övelim.
155 (9) Asalluh(i-Namru, onun adı üçüncü olarak anılır,
156 Karakterimizi temizleyen saf tanrı.”
157 Anšar, Lah(mu ve Lah(amu (her biri) onu üç ismiyle çağırdı,
158 Sonra oğulları olan tanrılara seslendiler,
159 “Her birimiz onu üç ismiyle çağırdık,
160 Şimdi siz de bizim gibi onun adını söyleyin.”
161 Tanrılar onların konuşmalarını duyunca sevindiler,
162 Upšuukkinaki’de bir konferans düzenlediler,
163 “Savaşçı oğlun, intikamcımızın,
164 Rızık verenin adını yüceltelim.”
165 Meclislerinde oturdular, kaderleri topladılar,
166 Ve gereken tüm törenlerle onun adını andılar:

Tablet VII

1 (10) Asarre, saban tarlaları kuran ekilebilir toprakları veren kişi,
2 Arpa ve ketenin yaratıcısı, bitki yaşamının büyümesini sağlayan.
3 (11) Asaralim, danışma odasında saygı gören, öğütleri üstün olan,
4 Tanrılar ona kulak verir ve ondan korkarlar.
5 (12) Asaralimnunna, soylu, babanın ışığı, onun atası,
6 Anu, Enlil ve Ea’nın buyruklarını yöneten, yani Ninšiku.
7 Onların rızkını veren, gelirlerini tahsis edendir,
8 Kimin sarığı toprak için bereketi çoğaltır.
9 (13) Tutu odur ki, onların yenilenmesini gerçekleştirir,
10 Dinlenebilmeleri için tapınaklarını arındırsın.
11 Tanrılar dinlensin diye bir büyü yapsın,
12 Öfkeyle ayaklansalar da geri çekilsinler.
13 O, ataları olan ilahların meclisinde gerçekten yücedir,
14 Tanrılar arasında hiç kimse ona denk olamaz.
15 (14) Tutu-Ziukkinna, [onun] ev sahibinin hayatı,
16 O ki, tanrılar için tertemiz gökleri kurdu,
17 Onların gidişatından sorumlu olan, [görev yerlerini] belirleyen,
16 Ölümlüler arasında unutulmasın, yaptıklarını hatırlasınlar.
19 (15) Tutu-Ziku ona üçüncü olarak arınmanın kurucusu adını verdiler,
20 Hoş esintinin tanrısı, başarının ve itaatin efendisi,
21 Bereket ve zenginlik üreten, bolluk sağlayan,
22 Sahip olduğumuz her şeyi berekete dönüştüren O’dur,
23 Korkunç sıkıntı zamanlarında hoş esintisini kokladığımız,
24 İnsanlar sürekli O’na övgüler düzülmesini emretsin, O’na tapınsınlar.
onu.
25 (16) Tutu-Agaku olarak, dördüncü olarak, insanlar onu yüceltsin,
26 Ölüleri hayata döndüren saf büyünün efendisi,
27 Bağlı Tanrılara merhamet eden,
28 Düşmanları olan tanrılara boyunduruk vuran,
29 Ve onları bağışlamak için insanları yarattı.
30 O merhametliler ki, yeniden hayata döndürmek onların elindedir,
31 Sözleri emin olsun ve unutulmasın
32 Kara kafalıların ağzından, onun yaratıklarından.
33 (17) Tutu-Tuku olarak, beşinci olarak, ağızları onun saf büyüsüne ifade versin,
34 Saf büyüleriyle bütün kötüleri yok eden.
35 (18) Tanrıların yüreğini bilen, dizginleri gören Šazu,
36 O ki, kötülük yapanın elinden kaçmasına izin vermez,
37 Tanrılar meclisini kim kurdu, onların yüreklerini kim sevindirdi,
38 İtaatsizlere boyun eğdiren, Tanrıların kuşatıcı korumasıdır.
39 Gerçeğin gelişmesini sağladı, sapkın sözlerin kökünü kazıdı,
40 O, batılı haktan ayırdı.
41 (19) Šazu-Zisi olarak, ikinci olarak, saldırganları bastıran onu sürekli övsünler,
42 Tanrıların, atalarının bedenlerinden dehşeti kovan.
43 (20) Šazu-Suh(rim, üçüncü olarak, silahlarıyla her düşmanı yok eden,
44 O ki, planlarını bozdu ve onları rüzgâra çevirdi.
45 Kendisine karşı gelen bütün kötüleri yok etti,
46 Tanrılar mecliste sürekli alkış tufanı koparsınlar.
47 (21) Šazu-Suh(gurim, dördüncü olarak, tanrılar için başarı sağlayan, onun babaları,
48 O, düşmanların kökünü kazıyan ve soylarını yok edendir,
49 Onların başarılarını dağıtan, onlardan hiçbir parça bırakmayan,
50 Ülkede onun adı konuşulsun ve ilan edilsin.
51 (22) Šazu-Zah(rim gibi, beşinci olarak, gelecekteki gererasyonlar onu tartışsın,
52 Bütün isyankârların, itaatsizlerin yok edicisi,
53 Tüm kaçak tanrıları tapınaklara getiren,
54 Onun bu adı yerleşsin.
55 (23) Šazu-Zah(gurim, altıncı olarak, hep birlikte ve her yerde ona ibadet etsinler,
56 O ki, savaşta bütün düşmanları yok etti.
57 (24) Enbilulu, onları bol bol rızıklandıran efendidir,
58 Tahıl sunularını sağlayan yüce seçilmişleri,
59 Mera ve sulamayı iyi durumda tutan ve arazi için tesis eden,
60 Su yollarını açan ve bol su dağıtan.
61 (25) Enbilulu-Epadun, ortak toprakların efendisi ve …, ikinci olarak [onu çağırsınlar],
62 Cennetin ve cehennemin kanal amiri, karık açan,
Açık arazide temiz ekilebilir arazi kuran,
63 Sulama hendeğini ve kanalı yöneten ve karıkları işaretleyen.
64 Tanrıların su yollarının kanal sorumlusu (26) Enbilulu-Gugal olarak, üçüncü olarak onu övsünler,
65 Bolluğun, bereketin ve büyük tahıl depolarının Rabbi,
66 O, nimetleri bol bol veren, insanların yaşam alanlarını zenginleştirendir,
67 Buğdayı veren ve tahılı meydana getiren.
68 (27) Enbilulu-H(egal, halklar için bolluk biriktiren . . . .
69 Geniş yeryüzüne bereket yağdıran ve bol bitki örtüsü sağlayan.
70 (28) Tia-mat’ın tepesine bir dağ yığan Sirsir,
71 Tia-mat’ın cesedini silahlarıyla yağmalayan,
72 Ülkenin koruyucusu, onların güvenilir çobanı,
73 Kimin saçı uzayan bir ekin, kimin sarığı bir karıktır,
74 Öfkesiyle engin denizi geçip duran,
75 Ve sanki bir köprü imiş gibi savaş yerinden geçip durdu.
76 (29) Sirsir-Malah (ikinci olarak ona bu adı verdiler-öyle olsun-)
77 Tia-mat onun teknesiydi, o da denizcisiydi.
78 (30) Gil, arpa yığınlarını, devasa tepecikleri yığan kişi,
79 Tahılın ve sürülerin yaratıcısı, toprak için tohum veren.
80 (31) Gilima, tanrıların bağını sağlamlaştıran, istikrarı yaratan,
81 Bir tuzaktı onları boğan, yine de lütufta bulunan.
82 (32) Agilima, yüce, tacı kapıp götüren, karın sorumluluğunu üstlenen,
83 O, su üzerinde yeryüzünü yaratan ve göğün yüksekliğini sağlamlaştırandır.
84 (33) Tanrılar için çayırlar tahsis eden ve yarattıklarını paylaştıran Zulum,
85 Gelirleri ve yiyecek sunularını veren, tapınakları yöneten.
86 (34) Mummu, cennetin ve yeraltı dünyasının yaratıcısı, mültecileri koruyan,
87 Cenneti ve yeraltı dünyasını temizleyen tanrı, ikinci olarak Zulummu,
88 Gücü bakımından tanrılar arasında hiç kimse ona denk olamaz.
89 (35) Gišnumunab, tüm halkların yaratıcısı, dünya bölgelerini yaratan,
90 Tia-mat’ın tanrılarını yok eden ve onların bir kısmından halklar yaratan.
91 (36) Lugalabdubur, Tia-mat’ın eserlerini dağıtan, silahlarını kökünden söken kral,
92 Kimin temeli “Ön ve Arka” üzerinde sağlamdır.
93 (37) Pagalguenna, tüm lordların en önde geleni, gücü yüceltilmiş olan,
94 Tanrılar arasında en yüce olan, kardeşleri, hepsinin en soylusu.
95 (38) Lugaldurmah(, tanrıların bağının kralı, Durmah(u’nun efendisi,
96 Kraliyet yurdunda en yüce olan, diğer tanrılardan sonsuz derecede daha yüce olan.
97 (39) Aranunna, Ea’nın danışmanı, tanrıların yaratıcısı, onun ataları,
98 Efendice yürüyüşü bakımından hiçbir tanrının eşit olamayacağı kişi.
99 (40) Dumuduku, Duku’daki saf meskenini kendisi için yenileyen,
100 Dumuduku, Lugalduku’nun onsuz karar veremediği kişi.
101 (41) Lugalšuanna, tanrılar arasında gücü yüceltilen kral,
102 Anu’nun efendisi, gücü, yüce olan, Anšar’ın seçtiği.
103 (42) Irugga, Deniz’de hepsini yağmalayan,
104 Tüm bilgeliği kavrayan, anlayışta kapsamlı olan.
105 (43) Irqingu, … savaşında Qingu’yu yağmalayan,
106 Tüm hükümleri yöneten ve efendiliği tesis eden.
107 (44) Kinma, tüm tanrıların yöneticisi, öğüt veren,
108 Tanrılar onun adına bir kasırganın önünde eğilir gibi saygıyla eğilirler.
109 (45) Dingir-Esiskur-Övgü Evi’ndeki yüce koltuğuna otursun,
110 Tanrılar armağanlarını getirsinler önüne
111 Onların sunularını kabul edinceye kadar.
112 Ondan başka hiç kimse zekice işler başaramaz.
113 Siyah başlı dört (bölge) onun eseridir,
114 Ondan başka hiçbir tanrı günlerinin ölçüsünü bilmez.
115 (46) Girru, silahları sertleştiren (?),
116 Tia-mat ile savaşta zekice işler başaran,
117 Bilgelikte kapsamlı, anlayışta yetenekli,
118 Bütün tanrıların bir arada anlayamayacağı derin bir akıl.
119 Onun adı (47) Addu olsun, cennetin tüm alanını kaplasın,
120 Yeryüzünde hoş sesiyle gürlesin,
121 Gümbürtü bulutları doldursun (?)
Ve aşağıdaki halklara rızık ver.
122 (48) Aša-ru, adından da anlaşılacağı gibi, İlahi Kaderleri toplayan
123 O, gerçekten de bütün insanların koruyucusudur.
124 (49) Ne-beru olarak, cennetin ve yeraltı dünyasının geçiş yerini tutmasına izin verin,
125 Aşağıdan ya da yukarıdan geçmemeli, onu beklemelidirler.
126 Ne-beru onun gökyüzünde parlamasına neden olduğu yıldızıdır,
127 Göksel merdivende dursun da ona baksınlar.
128 Evet, o durup dinlenmeden Deniz’i aşar,
129 Onun adı Ne-beru olsun, onun ortasını kavrayan,
130 Gökteki yıldızların yollarını belirlesin,
131 Bütün tanrılara koyun güder gibi çobanlık etsin,
132 Tia-mat’ı bağlasın ve hayatını ölümcül bir tehlikeye atsın,
133 Henüz doğmamış nesillere, uzak gelecek günlere,
134 Kontrol edilmeden devam etsin, sonsuza dek sürsün.
135 Gökleri yarattığından ve yeryüzünü şekillendirdiğinden beri,
136 Baba Enlil onu kendi adıyla çağırdı, (50) ‘Ülkelerin Efendisi’.
137 Ea bütün İgigi’lerin ona taktığı isimleri duydu.
138 Ve ruhu ışıl ışıl oldu.
139 “Neden! Ataları tarafından adı yüceltilen
140 Ona da benim gibi (51) ‘Ea’ denilsin.
141 Tüm törenlerimin toplamını kontrol etsin,
142 Bütün hükümlerimi o uygulasın.”
143 “Elli” sözcüğü ile büyük tanrılar
144 Onun elli ismini saydı ve ona seçkin bir mevki verdi.
145 Bunlar hatırlanmalıdır; önde gelen bir kişi bunları açıklamalıdır,
146 Bilge ve bilgin olanlar bu konuda görüş alışverişinde bulunmalıdırlar,
147 Bir baba bunları tekrarlamalı ve oğluna öğretmelidir,
148 Kişi bunları çobana ve çobana açıklamalıdır.
149 Eğer kişi tanrıların Enlil’i olan Marduk’a karşı ihmalkâr davranmazsa,
150 Kişinin ülkesi bereketlensin ve kendisi zenginleşsin,
151 (Çünkü) O’nun sözü güvenilirdir, buyruğu değişmez,
152 Hiçbir tanrı onun ağzından çıkan sözü değiştiremez.
153 Öfkeyle baktığında merhamet etmez,
154 Öfkesi alevlendiğinde, hiçbir tanrı onunla yüzleşemez.
155 Zihni derin, ruhu her şeyi kucaklayan,
156 O’nun huzurunda günah ve taşkınlık aranır.
157 Önde gelen bir kişinin onun (Marduk) önünde tekrarladığı talimat:
158 Onu yazdı ve gelecek kuşaklar işitsin diye sakladı.
159 [ . . ] . Igigi tanrılarını yaratan Marduk,
160 Ne kadar azalırlarsa azalsınlar, O’nun adını çağırsınlar.
161 . Marduk’un şarkısı,
162 Tia-mat’ı yenen ve krallığı alan

Sonuç

Mitolojik bir eser olarak Enuma Eliş zamansızdır, ancak bazı akademisyenler zamanında, Babil’i yeni ve daha iyi bir gelecek yaratmak için geçmişin geleneklerinden kopan bir şehir olarak anlayan bir izleyici kitlesinde yankı uyandıracağını savunmuşlardır. Örneğin akademisyen Thorkild Jacobsen şunları belirtmektedir:

Babil, antik Sümer topraklarıyla ve onun tüm ünlü ve saygıdeğer antik kentleriyle ve onların tanrılarıyla savaştı. Kendi ana uygarlığıyla sonradan görme bir savaş yürüttü. Ve bunun canlı bir mesele olduğu, [Babil’in] Sümer medeniyetinin mirasçısı ve devam ettiricisi olduğunun keskin bir şekilde farkında olduğu, krallarının, özellikle de [Sealand] hanedanının ikinci yarısındakilerin ayrıntılı Sümer isimleri kullanmalarından anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Babil’in -bilinçli ya da bilinçsiz- zaferini bir anlamda baba katli gibi hissetmiş olması anlaşılır bir durumdur. (190)

Öyleyse bu hikâye sadece düzenin kaosa ve ışığın karanlığa karşı zaferinin büyük bir öyküsü olarak değil, aynı zamanda Babil’in ve Babil kültürünün eski Sümer uygarlık modeli üzerindeki yükselişinin bir benzetmesi olarak da okunabilir. Dahası, bu öykü sürekli değişim olarak yaşam kavramının bir örneği olarak da anlaşılabilir.

Hikâyedeki eski statik tanrıların yerini daha genç ve dinamik tanrılar alır ve ölüme tabi olan ölümlü varlıklar yaratarak evrene değişim ve değişebilirlik kavramını getirirler. Bu yaratıklar tanrıların yaratımlarını sürdürmelerine yardımcı olmakla görevlidirler ve bu nedenle kendileri ebedi olmasalar da tanrıların ebedi çalışmalarında ayrılmaz bir rol oynarlar.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

.worldhistory

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu